Arrangörsgaranti

Dansgruppen Blauba från Östergötland

Allmänt

Administrationen av arrangörsgarantin har från sommaren 2019 övergått till Region Östergötland. Se nedan!.

Syftet med stödet till kulturarrangemang är att stärka de lokala arrangörerna för att:

– öka utbudet av lokala kulturarrangemang
– förbättra spridningen av kultur i regionen
– stimulera ett brett och mångsidigt utbud
– förbättra utbudet av kultur för barn och ungdom.

Hur fungerar stödet?

Stödet ges i form av en arrangörsgaranti för 50 % av gagekostnaden eller motsvarande kostnad. Kostnader för resor, traktamente, lokal, marknadsföring, förmedling eller andra kringkostnader för arrangemanget är inte bidragsgrundande.

Garantin ska inte utgöra del i överskott/vinst, vilket betyder att arrangörsgarantin reduceras med intäkter som överstiger 50 % av gagekostnaden (se räkneexempel-dokument nedan). Kommunala bidrag och bidrag från främjandeorganisationer räknas inte som intäkt, utan kan utgöra en del av finansieringen.

Bidragsgrundande gagekostnad är maximerad till 8 000 kr för arrangemang för barn och ungdom, och till 15 000 kr för vuxna. Garantin är alltså högst 4 000 resp. 7 500 kr.

Vilka kan söka?

Stödet riktar sig till lokala arrangörer som direkt svarar för arrangemanget. Arrangörerna ska vara lokalt förankrade på den plats där arrangemanget äger rum. Vid samarbete så lämnar en av arrangörerna in både ansökan och redovisning för hela arrangemanget. Hur fördelningen av kostnader för det sökta arrangemanget i praktiken ser ut hanteras er emellan.

Stödet till kulturarrangemang för vuxna kan enbart sökas av ideella föreningar. Arrangörsgaranti för barn- och ungdomsarrangemang kan även sökas av skola, förskola, fritidsgårdar, bibliotek och andra organisationer. Arrangörsgaranti gäller inte för kommersiella arrangörer och inte heller för arrangörer som får andra bidrag från Region Östergötland för att arrangera kulturarrangemang.

Till vad kan man söka?

Alla kulturyttringar omfattas av arrangörsgarantin, så länge det handlar om att skapa möten mellan en publik och professionell kultur. Kulturprogrammet ska utföras av professionella aktörer, dvs av personer som får sin huvudsakliga inkomst från konstnärlig verksamhet. Till ansökan skall bifogas informations- och/eller marknadsföringsmaterial som beskriver arrangemangets art.

Kulturprogrammet för vuxna ska rikta sig till en bred målgrupp och vara öppet för allmänheten. Arrangemanget ska kunna genomföras på ett välorganiserat sätt.

Arrangemang i Norrköpings och Linköpings tätorter är undantagna, eftersom det där redan finns ett bra underlag för arrangörer.
Varje ansökan bedöms också utifrån hur den samlat överensstämmer med arrangörsgarantins syfte.

Ansökan och redovisning? OBS: Ny mottagare för ansökan/redovisning!

Ansökningsblanketten ska vara Region Östergötland tillhanda senast 14 dagar före arrangemangets genomförande. Observera att redovisning ska in för alla vuxenarrangemang samt för barnarrangemang där man har biljettintäkter. Redovisning ska sändas in 4 veckor efter arrangemanget. Nämnda ansökningar behandlas inte förrän redovisning kommit in.

Skicka ansökan till:

Region Östergötland
Ledningsstaben
Enheten för Kultur & Kreativitet
Maria Brusman
581 91 Linköping

Frågor

Maria Brusman, direkt: 010-103 65 12 mobil: 070-63 63 244
E-post maria.brusman@regionostergotland.se

Blanketter m m

Här kan du ladda ner blanketter för arrangörsgarantin om du har Acrobat Reader. Enklast gör du så att du fyller i alla uppgifterna på blanketten (även slutredovisning), skriver ut blanketten, skriver under den och skickar in den med vanlig post till ovanstående adress.

Regelverk

Ansökningsblankett pdf (NY)

Slutredovisning pdf

Räkneexempel barn och ungdom

Räkneexempel vuxenarr